Giọt Nước Mắt Cho Hoàng Sa Và Trường Sa


(để nhớ ngày 25/12/2000 CS.Trần Ðức Lương ký hiệp ước bán nước cho Trung Cộng)

Hỡi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa!
Giặc đem bán đất nước ta cho người!!!
Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi!
Máu hồng, xương trắng bao đời dựng xây
Ông cha ta để lại đây
Cho ta, con cháu tiếp tay vun bồi
Hôm nay, Trời hỡi là Trời ...
Giặc đem đất nước dâng người cầu vinh!
Ðồng, Lương ký với Bắc Kinh
Dâng hai quần đảo, chia tình núi sông!
Hỡi ai con Lạc, cháu Hồng
Nghe tin, lòng có thấy lòng đớn đau?
Hồn kia có ngút lửa sầ ?
Tim kia có khắc hận sâu, sơn hà?
Hỡi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa!
Giặc đem bán đất nước ta mất rồi!
Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi!
Khóc nhau mắt lệ ngàn đời còn cay!
Hỡi ai nghe tiếng khóc này
Xin thương đất nước góp tay đòi về!

Ngô Minh HằngQúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.
Free Web Hosting