Cộng Phỉ Phi NhânCó thi sĩ
Toan
làm thơ chửi Bác. (1)
Nhưng, tôi đã
và đang chửi
Chí Minh tên cẩu tặc họ Hồ
Cùng bè lũ lâu lạ
Loài quỉ đỏ.
Vô thần,
vô Gia Ðình,
vô Tổ Quốc,
Chúng
đấu cha,
tố mẹ,
giết Ðông Bào.
Máu tô.
Ðỏ phố.
Ðỏ nhà. (2)
Bọn chó má cười vui.
Hôm naỵ
Loài cộng phỉ,
Lũ khỉ lên người.
Ðưa nước Việt.
Vào vùng tăm tối.

Ðông Ðình Ðẩu

Ghi chú:
(1) Thơ Nguyễn Chí Thiện ?
(2) ý thơ Trần DầnFree Web Hosting