Hồ Chí tặc


Chí Minh cẩu tặc họ Hồ
Ðưa Mao, rước Mác dày mồ ông, cha
Chung quanh một lũ lâu la
Chúng hò chúng hét quay ra giết người
Chúng là khỉ, vượn, đười ươi
Họp thành cộng đảng hại đời lương dân
Giết, chúng giết cả người thân
Ðấu cha, tố mẹ lương tâm chẳng còn

Ðông Ðình Ðẩu

Free Web Hosting