Kính gởi anh Trần Ðỗ Cẩm và ban Biên Soạn Ðoàn Kết

Nhân nghe tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý và dân chúng ở Nguyệt Biều đứng lên đòi tự do tín ngưỡng, tôi xin gởi đến Ðoàn Kết một bài thơ, một bó đuốc để góp phần thắp sáng cao trào đòi Tự Do tín ngưỡng và Dân Chủ ở quê nhà. Nếu được xin quí anh để vào website Ðoàn Kết.

Cám ơn quí bạn


Ðuốc Sáng Nguyệt Biều

Nguyệt Biều nhất quyết vùng lên,
Dâng cao ngọn đuốc đòi quyền Tự Do.
Toàn dân đồng loạt hô to,
Ðả đảo lũ quỉ cộng nô hung tàn.
Dành quyền được sống bình an,
Nhất tề đứng dậy đập tan gông cùm.
Ðấu tranh, tranh đấu kỳ cùng,
Tới khi Dân Chủ phá cùm cộng nô.

Ðông Ðình Ðẩu

Free Web Hosting