Cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ phản đối đại sứ VC Lê Văn BàngQúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.

Free Web Hosting