Anh Châu Kim Khánh, Chủ Tịch Ban Ðiều Hành CÐNVQG tại Austin chất vấn đại sứ VC Lê Văn BàngQúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.

Free Web Hosting