Ðại sứ VC Lê Văn Bàng đang ấp úng :"Tôi rất xấu hổ ..."Qúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.

Free Web Hosting