WEB-DESIGN COMMITTEE

WWW.VNWARMEMORIAL.COM

THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG & BÁO CHÍ

V/V: Ghi Danh những Chiến-Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã Tử Trận vào Kiosk của Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, California.

Sau 3 năm thực hiện dự án xây cất tượng đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster thuộc Tiểu Bang Califonia. Dự án Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ đã gữi một thông điệp cho nhân loại rằng sự hy sinh cao cả của Quân Lực Hoa Kỳ, Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ quên lãng .

Web-site VNWARMEMORIAL chuyễn đạt những thông cáo báo chí, tin tức liên quan đến tượng đài, hình ảnh vể dự án xây cất, sơ đồ và tất cả những dữ kiện liên hệ đến việc xây cất tượng đài .

Sau một thời gian gửi đến quý vị những mẩu ghi danh và gữi thư về cho tiễu bang Web-Design . Hiện nay trên hệ thống web-site vnwarmemorial.com của tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ chúng tôi vừa thiết kế một tiểu mục gọi là VNWAR MEMORIAL DATA COLLECTION . Quý vị có thể ghi danh qua hệ thống internet hoặc gủi dữ kiện về địa chỉ :

WEB-DISIGN
Post Office Box 6591
Torrance, CA 90504
Fax: 801-659-7736

http://www.wnwarmemorial.com
e-mail: vnwarmemorial@yahoo.comFree Web Hosting